Transport i montaż drzwi

Jeżeli zdecydują się Państwo na montaż/transport drzwi we własnym zakresie, podsuwamy garść porad, których przestrzeganie pozwoli Państwu zamontować/przetransportować nasze drzwi bezproblemowo i w pełni korzystać z gwarancji.

Transport i przechowywanie

Drzwi powinny być transportowane w opakowaniu producenta (karton lub folia wraz z zabezpieczeniem narożników). Transport drzwi powinien być prowadzony krytymi środkami transportu. Na czas transportu drzwi należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się. Wskazane jest zastosowanie przekładek pomiędzy poszczególnymi drzwiami dla ochrony ich przed zarysowaniem oraz układanie drzwi naprzemiennie prawe z lewymi. Wszystkie drzwi należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych, o dodatniej temperaturze i wilgotności powietrza nie większej niż przewidziana do ich stosowania (55-60%). Miejsce przechowywania drzwi nie powinno narażać ich na zamoknięcie, wysoką temperaturę, chemikalia, nieusuwalne zanieczyszczenia itp. Drzwi mogą być składowane w pozycji poziomej na równym utwardzonym i gładkim podłożu. W przypadku gdy podłoże jest nieutwardzone, drzwi należy układać na legarach o wysokości minimum 15 cm, ułożonych równolegle do siebie.

Drzwi mogą być również równo oparte na ramiaku ościeżnicy o ścianę lub inną przegrodę pionową. Należy zadbać o stabilność tego ustawienia. Drzwi nie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne spowodowane przewróceniem się, zwichrowaniem, uderzeniem ciężkim przedmiotem, itp.

 • Drzwi nie mogą być składowane w przejściach oraz w odległości mniejszej niż 1,0 metr od czynnych urządzeń grzewczych.
 • Drzwi nie mogą być składowane w przejściach oraz w odległości mniejszej niż 1,0 metr od czynnych urządzeń grzewczych.
 • Drzwi powinny pozostawać w oryginalnym opakowaniu do czasu montażu.

Producent nie odpowiada za wady powstałe w trakcie transportu nie realizowanego przez producenta lub przechowywania drzwi w nieodpowiednich warunkach.

Przygotowanie do montażu:

Narzędzia do montażu:

 • poziomnice o długości ~75 cm oraz ~150 cm,
 • kątownik,
 • wiertło 10 – 12 mm,
 • śruby rozporowe o średnicy minimum 10 mm,
 • wkrętarka/śrubokręt,
 • pianka montażowa/zaprawa cementowa,
 • taśma do zabezpieczenia ościeżnicy,
 • 3 listwy rozporowe,
 • silikon.

Przygotowanie otworu drzwiowego:

dla montażu drzwi o zwiększonej odporności na włamanie wymagane są określone grubości ścian wokół otworu drzwiowego: ściany z żelbetonu – grubość minimum 15 cm, ściany z cegły i in. materiałów – grubość minimum 25 cm, ściany otworu drzwiowego powinny zachowywać pion i poziom oraz powinny posiadać równe przekątne, obrzeża otworu w obszarze mocowania powinny pozostać nie otynkowane, docelowy poziom podłogi powinien być wyznaczony, lub podłoga powinna być położona.

Sprawdzenie drzwi przeznaczonych do montażu:

zdjąć opakowanie i wizualnie sprawdzić, czy drzwi są takie, jakie zostały zamówione, sprawdzić czy drzwi są kompletne oraz czy nie posiadają uszkodzeń mechanicznych,
jeżeli zostanie zauważone uszkodzenie drzwi lub jakaś ich nieprawidłowość możliwa do oceny wizualnej, drzwi nie należy montować lecz należy uzgodnić usunięcie nieprawidłowości ze sprzedawcą lub producentem. Montaż drzwi jest równoznaczny z odbiorem jakości wizualnej wyrobu oraz brakiem uszkodzeń transportowych.

Montaż drzwi

Przed ustawieniem drzwi w otworze drzwiowym należy najpierw:

 • sprawdzić wstępnie działanie drzwi poprzez otwarcie i zamknięcie skrzydła drzwi ( drzwi powinny być w tym czasie ułożone na równym podłożu w pozycji poziomej ), należy przy tym upewnić się, że szczelina pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą jest taka sama na całym obwodzie skrzydła (3-4 mm) – jeśli tak nie jest, należy ją wyregulować przy pomocy śrub łączących poszczególne elementy ościeżnicy;
 • wypełnić wnętrze ościeżnicy metalowej materiałem izolacyjnym: pianką montażową lub styropianem.

Czynności montażu drzwi wykonać w następującej kolejności:

 • ustawić kompletne drzwi w świetle otworu drzwiowego / ościeża z zachowaniem funkcji lewe/ prawe, otwierane na zewnątrz / otwierane do wewnątrz, z zachowaniem równomiernych odstępów między ościeżnicą i murem,
 • próg drzwiowy, stanowiący integralną cześć ościeżnicy, powinien być zamontowany z zachowaniem wymaganej wysokości progu – max. 20 mm nad wyznaczony poziom podłogi,
  ustabilizować drzwi w otworze przy pomocy listew rozporowych (wewnątrz ościeżnicy) i klinów dystansowych (pomiędzy murem i ościeżnicą). Listwy rozporowe (szt. 3) oraz kliny dystansowe (szt. 6) powinny być umieszczone w tej samej linii na wysokości zawias (górnej, środkowej i dolnej). W celu ustabilizowania górnej belki ościeżnicy oraz progu, należy dodatkowo umieścić po 2 kliny dystansowe po obu stronach nadproża ościeżnicy oraz pod progiem,
 • ustawić dokładnie, przy pomocy listew rozporowych oraz klinów dystansowych, pion stojaków w dwóch płaszczyznach i poziom górnej belki ościeżnicy oraz progu,
  przymocować stojaki ościeżnicy do elementu ściennego za pomocą śrub rozporowych dostosowanych do podłoża oraz dopuszczonych do stosowania i obrotu. Zaleca się wykonanie tych mocowań w miejscach do tego przeznaczonych tzn. poniżej zawiasy (górnej, środkowej i dolnej),
 • sprawdzić ponownie poprawność montażu poprzez sprawdzenie przylegania skrzydła. Wyregulować położenie skrzydła względem ościeżnicy, regulując ustawienie ościeżnicy lub zawiasów. Luz pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą powinien wynosić, wzdłuż całego obwodu skrzydła, około 3 mm, uszczelka nie może być ściśnięta więcej niż o 3 mm,
 • założyć dodatkowe listwy rozporowe pomiędzy klinami dystansowymi, zabezpieczające ościeżnicę przed wyboczeniem pod wpływem rozporu pianki lub zaprawy murarskiej,
 • wykonać potrzebne wykończenia na styku ościeża z ościeżnicą poprzez wstrzyknięcie pianki montażowej. Prace te należy wykonywać wzdłuż obu stron ościeżnicy przestrzegając przy tym zaleceń producentów użytych materiałów (np. zwilżając powierzchnię muru przy zastosowaniu pianki). Przed wypełnieniem należy zabezpieczyć uszczelki oraz ościeżnicę przed jej zabrudzeniem czy uszkodzeniem. Ościeżnicę okleja się np. taśmą malarską, odpowiednią do zabezpieczania stolarki: malowanej, wykończonej folią PCV itp. Taśmę należy zdjąć bezpośrednio po zakończeniu tych prac,
 • po wyschnięciu pianki / zaprawy murarskiej zdemontować listwy rozporowe, usunąć nadmiar pianki oraz kliny dystansowe, otynkować połączenie ościeżnicy z murem lub zamontować dodatkowe elementy wykończeniowe takie jak: opaski, ćwierćwałki, listwy maskujące,
 • sprawdzić sprawność działania zamontowanych drzwi, wyregulowanie skrzydła oraz działanie zawias i zamków i wg potrzeb wykonać dodatkowe regulacje,
  posprzątać stanowisko montażu drzwi,
 • zaleca się ażeby drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz były osłonięte poprzez montaż zadaszenia i ewentualnie osłon bocznych,
  drzwi zewnętrzne otwierane do wewnątrz oraz wszystkie drzwi w kolorach ciemnych muszą być całkowicie osłonięte gankami czy inną obudową lub montowane w podcieniach, w taki sposób ażeby nie były narażone na przenikanie wody opadowej czy bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Konserwacja i czyszczenie drzwi

Wskazane jest okresowe, co najmniej raz w roku, przeprowadzanie konserwacji okuć, zamontowanych w drzwiach. Miejsca poślizgu w zawiasach i zamkach przesmarować olejem do smarowania okuć w sprayu, olejem do maszyn do szycia lub smarem stałym. Przesmarowanie poprawia poślizg i zmniejsza opory przy otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Podczas okresowej konserwacji okuć należy zwrócić uwagę, czy nie uległy poluzowaniu wkręty mocujące okucia. W razie potrzeby należy je dokręcić do oporu.

Przed sezonem zimowym należy zabezpieczyć uszczelki przed przymarzaniem do skrzydła i uszkodzeniem poprzez posmarowanie ich preparatem opartym na żywicach silikonowych.

W czasie rutynowych zabiegów mycia i czyszczenia drzwi z powłoką organiczną należy używać łagodnych środków myjących, zmywać drzwi gąbką i wycierać do sucha miękką szmatką. Nie należy używać preparatów zawierających drobiny ścierne, które mogą porysować powłokę drzwi. Do usuwania zabrudzeń drzwi nie można też używać rozpuszczalników, alkoholi, octanów.

W razie zarysowania folii na drzwiach, uszkodzenie można usunąć za pomocą korektora do folii w kolorze powłoki drzwi.

Drzwi malowane mogą być po pewnym czasie odnowione poprzez pomalowanie lakierami, czy farbami do powierzchni metalowych oraz dopuszczonymi do stosowania na zewnątrz. Drzwi takie, po przygotowaniu podłoża zgodnie z instrukcją producenta farby, należy malować po zdjęciu klamek i szyldów. Należy zawsze stosować zestawy powłokowe ( farby podkładowe i nawierzchniowe ) jednego producenta oraz zwrócić uwagę na jakość używanych farb, ich przeznaczenie i zakres stosowania, deklarowane przez producenta. Nie należy używać farb i lakierów przeznaczonych dla innych warunków i innych podłoży!

Użytkowanie drzwi

Drzwi należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

Nie należy narażać drzwi na trzaskanie pod wpływem przeciągów ani obciążać skrzydła ciężarami, które mogą naruszyć ustawienie okuć i pogorszyć funkcjonowanie drzwi.
Drzwi należy obsługiwać za pomocą klamek. Otwieranie lub zamykanie poprzez trzaskanie nimi nie powinny się zdarzać, bo mogą spowodować uszkodzenie powłoki wykończeniowej na drzwiach bądź pogorszenie funkcjonowania okuć, uszczelnień, zwichrowanie skrzydła, itp.

Jeżeli zdarzy się uszkodzenie i zmiana ustawienia skrzydła w ościeżnicy to nie należy używać siły do otwierania zacinających się drzwi, czy też wykonywać jakichkolwiek obróbek mechanicznych, lecz należy spróbować poprawić ich ustawienie poprzez regulację zawias czy zwrócenie się o serwis do producenta. Pełną, deklarowaną ochronę antywłamaniową uzyskuje się po zamknięciu wszystkich zamków w drzwiach.